Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN | DANSSTUDIO RO-LO

 1. Lesgelden dienen op of voor de 2e les online, contant of per bank worden voldaan. Rekening nummer: NL 88 INGB 0704 4664 65 t.n.v. R.R.M Hoeks of L.G.M van der Wende EO
 2. Gemiste lessen dienen in hetzelfde seizoen ingehaald te worden. Met langdurige afwezigheid zoeken wij een passende oplossing.
 3. De cursist dient zich te houden aan de huisregels van Dorpshuis ‘t Slotje en de instructies op te volgen van de aanwezige vrijwilligers.
 4. Zelf meegebrachte etenswaren en dranken is niet toegestaan.
 5. Dansstudio Ro-Lo houdt zich het recht voor om foto’s c.q. filmpjes gemaakt in de dansstudio of tijdens evenementen te mogen publiceren, indien men hier bezwaar tegen heeft dient men dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken.
 6. Dansstudio Ro-Lo behoud zich het recht voor om openingstijden, cursustijden, dagen en reglementen te wijzigen, welke minimaal een maand van te voren kenbaar worden gemaakt.
 7. De cursist(e) verklaart door inschrijving dat het dansonderricht c.q. gebruik van de accommodatie uitsluitend en alleen voor zijn/haar risico is en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist(e) verklaart door inschrijving reeds nu als voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van schade, actie tegen de dansstudio wegens vergoeding van kosten, schade en belangen als gevolg van enig letsel ten gevolge van danssportbeoefening of het gebruik van de accommodatie als ook wegens het in ongerede raken of achterlaten van kleding en de proces- en executiekosten.
 8. In geval van overmacht, waardoor de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan worden voldaan, zal geen teruggave van de betaalde bedragen plaatsvinden. Echter zullen de lessen op een nog nader te bepalen tijdstip ingehaald kunnen worden.
 9. Dansstudio Ro-Lo behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of het niet volgen van de huisregels door deelnemer/ster, deze voor beperkte- of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en zo nodig te verwijderen zonder restitutie van contributiegelden. Eventuele schade zal op de deelnemer verhaald worden.
 10. Door inschrijving voor een cursus gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dansstudio Ro-Lo en is hij /zij gehouden de geldende huisregels na te leven.
 11. Door akkoordverklaring met de inschrijving wordt de deelnemer geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en worden op eerste verzoek verstrekt.